Vapenlicens

Upper page: Klubbinfo

För att få vapenlicens i HPSK måste följande uppfyllas:

  1. 18 år gammal.
  2. Aktiv medlem i godkänd skytteförening under minst 6 månader.
  3. Godkänd pistolskyttekortskurs.
  4. Klarat skyttefordringarna.
  5. Första vapnet ska alltid ha kaliber .22.
  6. Ytterligare vapen kan sökas tidigast 6 månader efter utfärdandedatum för licensen för första vapnet.
  7. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser.
  8. För att uppfylla kriteriet “aktiv medlem” skall man delta i minst 3 st aktiviteter årligen. Aktivitet skall inkludera arbete i arbetsområde. Som en aktivitet räknas följande:
   * Deltagande i städ- och/eller snickeridag med dokumenterad närvaro

   * Varje enskild start på tävling
   * Medverkan som personal på intern eller extern tävling
   * Medverkan på styrelsemöte (dvs. styrelsemedlem eller av styrelse adjungerad medlem)
  9. Medlem med tidigare vapenlicens som flyttar över från en annan förening till HPSK och vars skytteaktivitet är känd av styrelsen får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i sin tidigare förening.
  10. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen vägra utfärda intyg beträffande behov. På begäran skall vägran motiveras.

Vid ansökan om ny 5-årslicens, vare sig det gäller ytterligare vapen eller förnyelse av befintlig licens, gäller punkt 4, 7, 8, 9 och 10 ovan.

Vid ansökan om ytterligare vapen gäller att medlemmen ska ha tränat eller tävlat med alla tidigare innehavda vapen minst två gånger under de senaste 6 månaderna samt 2 gånger per år de senaste 2 åren.

Vid ansökan om förnyelse av 5-årslicens gäller att medlemmen ska ha tränat eller tävlat med det sökta vapnet minst två gånger under de senaste 6 månaderna samt 2 gånger per år de senaste 2 åren.

Tränings- och tävlingsaktivitet måste kunna påvisas med hjälp av loggbok eller tävlingsresultat.

I övrigt gäller de lagar och förordningar som finns för vapeninnehav.

Angående IPSC: HPSK får inte skriva ut föreningsintyg för vapen till IPSC-skytte. Observera också att IPSC-tävling och -träning inte kan räknas som aktivitet vid förnyelse eller ansökan om ytterligare vapen.


Welcome , today is måndag, 2024-06-24