Stadgar

Upper page: Klubbinfo

STADGAR För HANDENS PISTOLSKYTTEKLUBB och HANDENS SPORTSKYTTEKLUBB.
Reviderade 2002-03-20

§1 UPPGIFT

Handens Pistol och Sportskytteklubb (nedan kallad klubben) har till uppgift att främja
och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och
en ansvarsfull hantering av dessa vapen enligt Pistolskytteförbundets stadgar, samt enligt beslut och anvisningar som meddelas med stöd därav.

Klubbarna är anslutna till Svenska pistolskytteförbundet och till Svenska sportskytteförbundet.

Klubben och dess medlemmar är skyldiga att följa de författningar som gäller för pistol-
skytte, av myndighet utfärdade föreskrifter samt pistolskytteförbundets stadgar och med stöd därav meddelade beslut och anvisningar.

§2 MEDLEMSKAP

Medlemskap i klubben kan vinnas och innehas av svensk medborgare eller medborgare i EU-land eller nordiskt land, som varaktigt uppehåller sig i Sverige, eller annan utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd. Den som inte är känd för pålitlighet och den som genom brott eller på annat sätt visat sådana egenskaper att han inte bör anförtros vapen får inte vara medlem.

Ansökan om medlemskap i klubben skall göras skriftligen och innehålla en förbindelse om att medlemmen skall följa dessa stadgar och vara åtföljd av stadgade avgifter. Ansökan skall vara tillstyrkt av en styrelseledamot eller av två klubbmedlemmar som styrelsen har förtroende för.

Beslut i fråga om medlemskap fattas av styrelsen. Meddelande om avslag kan lämnas utan motivering, den sökande skall iaktta vart han kan överklaga beslutet.

Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att denne har försummat att betala av klubben beslutade avgifter, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat klubbens intressen.

Styrelsens beslut om uteslutning får begränsas till viss tid(diskvalifikation). Sådan uteslutning får som längst gälla under sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte finns får styrelsen istället meddela medlemmen varning. forts.
Styrelsens beslut om uteslutning av medlem av annan anledning än bristande betalning samt beslut om diskvalifikation eller varning skall vara skriftligt och skälen redovisas, liksom vad medlemmen skall iaktta för att överklaga beslutet. Förbundsstyrelsen har meddelat föreskrifter angående uteslutning, diskvalifikation och varning av medlem.

Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som inte har betalat sin medlemsavgift enligt §3 i dessa stadgar får anses ha begärt sitt utträde ur klubben.

§3 AVGIFTER

Inträdes- och årsavgifter fastställs av årsmötet.
Medlemsavgiften för nästkommande år skall vara erlagd senast 31 januari samma år.
Därest årsavgiften ej erlagts inom sålunda fastställd tid avregistreras medlemmen som
aktiv medlem vid klubbens årsrapporteringar till krets och förbund.
Vidare kan medlemmen uteslutas ur klubben.
För nytillkommen medlem gäller, att inträdes- och årsavgifter skall vara erlagda senast
två (2) veckor efter det, att inbetalningskort kommit vederbörande till handa.
För ny medlem som inträder i klubben efter den 1 oktober gäller årsavgiften även för
nästa kalenderår.
För s.k. familjemedlemsskap gäller, att samtliga medlemmar skall vara boende på samma gatuadress.
Den medlem som genom engångsinbetalning blivit ständig medlem, klassas generellt som passiv medlem. Skulle sådan medlem vilja vara aktiv, eller på annat sätt åsamka klubben kostnader är de skyldiga att själva stå för denna kostnad.

§4 HEDERSLEDAMÖTER

Till hedersledamot i klubben får årsmötet på förslag av styrelsen kalla person, som på
ett utomordentligt sätt främjat klubbens syften. Hedersledamot betalar ej årsavgift.

§5 ÖVERKLAGANDE AV BESLUT

Beslut som fattas av styrelsen eller av årsmöte får överklagas till Kretsstyrelsen av medlem som berörs av beslutet. Överklagandet skall innehålla uppgift om det beslut som överklagas, motivering för överklagandet och vilket beslut som medlemmen önskar skall fattas istället.

Kretsstyrelsens beslut i den överklagade frågan får överklagas till förbundsstyrelsen av medlem som berörs av beslutet. Överklagandet skall innehålla motsvarande uppgifter som sagts i föregående stycke.

§6 UTESLUTNING, VARNING ELLER DISKVALIFIKATION

Medlem som bryter mot de lagar och författningar, vilka gälla för anskaffande eller innehav av vapen och ammunition skall uteslutas ur klubben. medlem som bryter mot dessa stadgar eller med stöd av desamma meddelade beslut eller eljest vidtager någon för klubben eller forts. Pistolskytterörelsen menlig åtgärd, kan uteslutas ur klubben. Vid beslut om uteslutning av medlem ur klubben på ovan angivna grunder kan efter styrelsens prövning beslut fattas, att av klubben uppsatta priser, vilka av medlemmen erövrats men som ännu icke tilldelats honom, skall vara förverkade. Medlem kan för förseelse meddelas varning eller diskvalifika-tion under viss tid enligt de i Svenska pistolskytteförbundets skjuthandbok närmare angivna bestämmelser.

§7 STYRELSE

Klubben leds av en styrelse bestående av ordförande tillika klubbordförande samt minst
sex (6) för två (2) år valda ledamöter jämte två (2) för ett (1) år valda suppleanter. Styrelsens ledamöter väljs på två år på så sätt att ordföranden, vice sekreteraren, kassören, vapenför-valtaren och skyttesekreteraren väljs det ena året, vice ordföranden, sekreteraren, vice kassören, utbildningsledaren och materialförvaltaren det andra året. Styrelsen utser inom sig vice ordföranden, sekreteraren och kassör. Styrelsen tillsätter även de övriga befattningar som styrelsen anser behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant i styrelsen enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma turordning och fram till nästa årsmöte. Styrelsen får adjungera person(er) till styrelsen. Adjungerad har inte rösträtt men kan ges yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen har sitt säte i Haninge kommun.

§8 STYRELSENS BESLUTSMÄSSIGHET

Styrelsen är beslutför då minst 4 ledamöter/suppleanter är närvarande. Beslut inom
styrelsen fattas i övrigt med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden. Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras. Kallelse till styrelsemöte sker personligen. Om samtliga styrelsens ledamöter är samlade kan styrelsemöte anses vara beslutsmässigt. Protokoll skall justeras av styrelsen utsedd justerare.

§9 STYRELSENS ÅLIGGANDE

Styrelsen åligger särskilt att leda klubbens verksamhet enligt dessa stadgar och enligt Svenska pistolskytteförbundets stadgar och med stöd av dessa meddelade beslut och anvisningar. Att bereda de ärenden som skall behandlas på årsmötet samt verkställa årsmötets beslut. Att pröva och avgöra frågor om medlemskap i klubben och om disciplinära åtgärder. Att pröva och avgöra ärenden om intyg och behov av vapen.
Att förvalta klubbens egendom. Att ordna skjutövningar. Att ordna tävlingar och i övrigt främja intresset för pistolskytte bland klubbens medlemmar. Att före mars månads utgång överlämna styrelseprotokoll och räkenskaperna för föregående verksamhetsår till revisorerna. Att senast 15 januari sända in uppgifter om under föregående verksamhetsår avlagda prov för skytteutmärkelser till förbundet. Att före januari månads utgång sända in årsrapport i två exemplar till pistolskyttekretsen.

§10 REVISORER

För granskning av klubbens verksamhet och medelsförvaltning utses vid ordinarie årsmöte för en tid av ett(1) år två(2) revisorer jämte två(2) suppleanter för dessa. Revisorerna skall före 1 april avge revisionsberättelse med angivande av frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna årets verksamhet.Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga klubbens handlingar. Klubbens räkenskaper och styrelsens protokoll skall vara revisor tillhanda senast den 20 mars. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§11 ÅRSMÖTE, EXTRA ÅRSMÖTE

Årsmöte skall hållas före april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet med förslag till dagordning skall tillställas medlemmarna senast tre veckor före mötet. Budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet. Motion från medlem till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge ett skriftligt yttrande över motion. Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under året fyller lägst 18 år har rösträtt på årsmöte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har dock yttrande- och förslagsrätt på mötet. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med på dagordningen i kallelsen till mötet. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, dvs. mer än hälften av antalet angivna röster. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Val avgörs genom relativ majoritet, dvs. den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda). I händelse av lika röstetal skall lotten avgöra. Omröstning är öppen. Om röstberättigad medlem begär att det skall dock val ske med sluten omröstning. Ledamot i styrelsen får icke deltaga i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer.

§12 DAGORDNING VID ORDINARIE ÅRSMÖTE.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet inom två(2) månader.

Och att vara rösträknare.
Fråga om mötets behöriga utlysande samt fastställande av dagordningen.
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
Fastställande av balans och resultaträkning samt fastställande av budget.
Föredragning av revisorernas berättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av övnings- och tävlingsprogram för det kommande verksamhetsåret.
Fastställande av års- och tävlingsavgifter.
Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt § 7
Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 10.
Val av valberedningsledamöter varav en är sammankallande.
Övriga frågor
Årsmötets avslutande
Pris och märkesutdelning sker efter mötets avslutande.

§13 STADGEÄNDRINGAR

Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas endast vid ordinarie årsmöte. För giltighet krävs beslut med minst två tredjedelar av antalet angivna röster och att ändringen godkänts av förbundsstyrelsen. Förslag till ändring av stadgarna får avges skriftligen av medlem eller av styrelsen.

§14 KLUBBENS VERKSAMHETSÅR

Klubbens verksamhetsår är lika med kalenderåret.

§15 KLUBBENS UPPLÖSNING

Förslag om klubbens upplösning får endast väckas vid ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning av klubben är giltig endast om det fattas vid två årsmöten, varav ett skall vara ordinarie, och vid båda dessa möten har biträtts av minst två tredjedelar av de angivna rösterna. Beslutas om upplösning skall beslut också fattas om användningen av klubbens tillgångar för ändamål som främjar skytte med pistol och revolver. Beslutet samt avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse och avslutande balans- och resultaträkningar skall omedelbart tillställas förbundsstyrelsen.


Welcome , today is fredag, 2024-05-24