Vapenlicens

Upper page: Klubbinfo

För att få vapenlicens i HPSK måste följande uppfyllas:

  1. 18 år gammal.
  2. Aktiv medlem i godkänd skytteförening under minst 6 månader.
  3. Godkänd pistolskyttekortskurs.
  4. Klarat skyttefordringarna.
  5. Första vapen ska alltid ha kaliber .22.
  6. Ytterligare vapen kan sökas tidigast 6 månader efter utfärdandedatum för licensen för första vapnet.
  7. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser.
  8. För att uppfylla kriteriet ”aktiv medlem” skall man delta i minst 3 st aktiviteter årligen. Aktivitet skall inkludera arbete i arbetsområde. Som en aktivitet räknas följande:
   * Deltagande i städ- och/eller snickeridag med dokumenterad närvaro

   * Varje enskild start/vapengrupp på tävling
   * Medverkan som personal på intern eller extern tävling
   * Medverkan på styrelsemöte (dvs. styrelsemedlem eller av styrelse adjungerad medlem)
  9. Medlem med tidigare vapenlicens som flyttar över från en annan förening till HPSK och vars skytteaktivitet är känd av styrelsen får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i sin tidigare förening.
  10. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen vägra utfärda intyg beträffande behov. På begäran skall vägran motiveras.

Vid utfärdande av ny 5-års licens gäller följande:

Se punkt 4, 7, 8, 9, 10.

I övrigt gäller de lagar och förordningar som finns för vapeninnehav.


Welcome , today is torsdag, 2022-05-26